چگونه پرسونای خریدار خود را بسازید: چیست، چرا، و چگونهچگونه پرسونای ،یدار خود را بسازید: چیست، چرا، و چگونه

این راهنمای ایجاد شخصیت ،یدار را بخو،د تا گامی در جهت اتخاذ تصمیمات و سرمایه گذاری های تجاری، محصول و بازاریابی بهتر بردارید.


منبع: https://www.semrush.com/blog/buyer-person،