آیا سئو مرده است؟ هک نه. در اینجا چرا
در اینجا یک فلوچارت برای مشخص ، این پیام وجود دارد: پس… چرا مردم مدام می گویند که چنین است؟ بیا بحث کنیم. مردم اغلب می گویند که سئو مرده است زیرا رتبه بندی محتوایی که می خواهند برایشان به طور فزاینده ای دشوار است

ادامه مطلب ›
منبع: https://ahrefs.com/blog/is-seo-dead/