به‌روزرسانی‌های کیفیت Google می‌توانند بر خزیدن و نمایه‌سازی تأثیر بگذارندسیگنال دود گوگل

جان مو، از گوگل دوباره گفت که به‌روزرس،‌های کیفی آن، مانند به‌روزرس،‌های اصلی و سایر به‌روزرس،‌های خانواده، نه تنها می‌تواند بر رتبه‌بندی یک صفحه در جستجوی Google تأثیر بگذارد، بلکه می‌تواند بر نحوه ،یدن Google و اینکه آیا Google تصمیم می‌گیرد آن صفحه را فهرست کند، تأثیر بگذارد.

جان گفت ماستودون“بسیاری از به‌روزرس،‌های کیفی که در طول زمان انجام می‌دهیم می‌توانند بر ،یدن و نمایه‌سازی نیز تأثیر بگذارند.”

جان توضیح داد، “یک راه ساده برای دیدن آن این است که اگر گوگل فکر نمی کند ارزش نمایش بخش های بزرگی از یک سایت در جستجو را ندارد، ارزش آن را ندارد که وقت خود را برای ،یدن و فهرست ، همه آن صرف کنید.”

جان همچنین اضافه کرد که «همچنین، حتی برای سایت‌های خوب، ما تمایل داریم همه چیز را ،یده و فهرست‌بندی نکنیم زیرا محتوای دیگری نیز در وب وجود دارد.»

در اینجا مواقعی وجود دارد که در گذشته به موضوعی مانند این پرداختیم:

بحث انجمن در ماستودون.


منبع: https://www.seroundtable.com/google-quality-updates-can-impact-crawling-indexing-34764.html