توسعه استراتژی SEO مبتنی بر محصول برای SaaS
با تعیین اه، برای AutoBI، ما به مدل معروف SMART با برخی سازگاری با ویژگی های محصول و مرحله فعلی توسعه آن عادت می کنیم. اصول اه، طبق مدل SMART عبارتند از:

S (مشخص) – خاص بودن هدف. هرچه هدف باریکتر باشد، گام های آن واضح تر خواهد بود.

M (قابل اندازه گیری) – اگر هیچ معیار واقعی موفقیت استراتژی را نشان نمی دهد، آنگاه هدف به اشتباه تعیین شده است.

A (دست یافتنی) – این جنبه از هدف گذاری باید انتظارات غیر واقعی را که اغلب با SEO همراه است خنثی کند.

R (مربوط) – هدف باید برای یک جهت خاص و شرکت ضروری باشد.

T (محدود به زمان) – در زمان محدود است.

به ،وان مثال، رسیدن به 3 رتبه برتر در یک ماه، یک هدف دست نیافتنی، غیرقابل اندازه گیری و نامربوط است. باید مشخص شود که چه کلمات کلیدی را در بالا دریافت خواهیم کرد و آیا این پرس و جوها کاربران هدف را به سمت محصول سوق می دهد یا خیر.


منبع: https://serpstat.com/blog/،w-to-create-a-،uct-led-seo-strategy-for-saas