خوشه بندی کلمات کلیدی: 3 روش ساده برای انجام آن
به ،وان مثال، بگویید که این کلمات کلیدی را دارید: واضح است که همه آنها به یک م،ا هستند، بنابراین نیازی به ایجاد صفحات مختلف برای هر یک از آنها ندارید. شما فقط می تو،د همه آنها را در یک صفحه گروه بندی و هدف قرار دهید.

ادامه مطلب ›
منبع: https://ahrefs.com/blog/keyword-c،ering/