روش شمارش تبدیل “یک بار در هر جلسه”.به روز رس، GA4 انعطاف پذیری بیشتری را در شمارش تبدیل به ارمغان می آورد و به شما امکان می دهد بین دو روش مختلف انتخاب کنید.

  • GA4 یک روش شمارش تبدیل “یک بار در هر جلسه”، مشابه Universal Analytics را معرفی می کند.
  • کاربران می توانند برای تجزیه و تحلیل بهتر داده ها، بین روش های شمارش «یک بار در هر رویداد» و «یک بار در هر جلسه» انتخاب کنند.
  • تغییر روش شمارش ساده است و از طریق تنظیمات Admin > Conversions در Google Analytics قابل انجام است.
منبع: https://www.searchenginejournal.com/ga4-update-once-per-session-conversion-counting-met،d/484622/